Home / TIN MỚI / ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN CÂU LẠC BỘ CỰU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

ĐIỀU LỆ

Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Điều 1: Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (trong Điều lệ này viết tắt là CLB) được thành lập ngày 19/5/2001 theo Quyết định của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, gồm những người Việt Nam đã từng học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản, và những người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản. Tên gọi của CLB được viết như sau:

Tên tiếng Việt:  Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Tên tiếng Nhật:  ベトナム元日本留学生協会.

Tên tiếng Anh:  Japan Alumni of Vietnam.

Viết tắt: JAV.

Điều 2: CLB là thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, theo Điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và Điều lệ này.

CLB có trụ sở chính theo Văn phòng của Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (tại 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) và có tài khoản riêng; JAV có thể có Văn phòng liên lạc ở những địa điểm khác, hỗ trợ thuận tiện cho hoạt động và điều hành công việc; có Logo như phía trên, có các địa chỉ email liên lạc (hiện tại có các địa chỉ: {jav,javoffice,vaja}@netnam.vn) và có website đăng tải các tin tức và thông báo về JAV (hiện tại là http://jav.vn).

CLB là thành viên của Hội đồng Đông Nam Á các Hội Cựu lưu học sinh Nhật Bản (ASEAN Council of Japan Alumni, gọi tắt là ASCOJA), đồng thời là thành viên của tổ chức Asia Japan Alumni (ASJA) International (từ 01/04/2007). CLB tuân thủ những quy định quan hệ hữu nghị quốc tế của ASCOJA và ASJA.

Điều 3: Mục đích hoạt động:

  1. a) Xúc tiến giao lưu, liên lạc giữa những người đã từng học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và cuộc sống.
  2. b) Tạo cơ hội cho các hội viên trao đổi ý kiến thông qua các hình thức hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm và hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu.
  3. c) Xúc tiến các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa những hội viên với các công dân Nhật Bản đang sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.
  4. d) Trong điều kiện cho phép, hỗ trợ các hình thức hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và một số lĩnh vực khác như hoạt động nhân đạo, từ thiện và giữ quan hệ với các tổ chức cựu lưu học sinh tại Nhật Bản trong khu vực.
  5. e) Thông qua các hoạt động nói trên, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Điều 4: Hội viên

– Hội viên chính thức là những người đã từng học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản.

– Hội viên thân hữu là những người đang học tập hoặc công tác trong các lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản, có nguyện vọng tham gia CLB.

– Hội viên CLB phải có đơn đăng ký tham gia CLB theo quy định của Ban chấp hành. Hội viên được cấp thẻ CLB.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của hội viên

– Tất cả hội viên đều có quyền tham gia các hoạt động của CLB, đóng góp ý kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của CLB.

– Hội viên chính thức có quyền bầu cử và biểu quyết.

– Hội viên có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Điều lệ CLB và các Nghị quyết của CLB, tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

– Hội viên có nghĩa vụ nộp phí gia nhập ban đầu và hội phí hằng năm theo quy định của Ban chấp hành CLB.

– Hội viên vi phạm Điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và Điều lệ này sẽ bị xóa tên khỏi danh sách hội viên.

Điều 6: Kinh phí hoạt động

– Hội phí của hội viên.

– Các khoản thu từ các hoạt động của CLB (nếu có) và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Tài chính của CLB do Ban chấp hành quản lý, được chi theo yêu cầu hoạt động của CLB. Ban chấp hành thực hiện chế độ báo cáo tài chính công khai hằng năm theo quy định chung.

Điều 7: Ban chấp hành CLB

– CLB có Ban chấp hành và Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra. Ban chấp hành bầu ra Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và một số ủy viên phụ trách các tiểu ban.

– Ban chấp hành là người đại diện cho CLB trong các hoạt động đối nội và đối ngoại. Ban chấp hành có thể mời người có uy tín và có đóng góp quan trọng cho CLB làm Chủ tịch danh dự.

– Thường vụ Ban chấp hành gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Trưởng ban kiểm tra. Thường vụ được Ban chấp hành ủy quyền điều hành, giải quyết những vấn đề và công việc giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành.

– Thường trực Ban chấp hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tại Hà Nội và Tổng thư ký được Thường vụ ủy quyền giải quyết các công việc đột xuất.

– Ban chấp hành họp thường kỳ 3 tháng 1 lần. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 3 năm. Thường vụ họp mỗi tháng 1 lần khi cần thiết. Do điều kiện phân tán, việc trao đổi trong Thường trực, Thường vụ hay Ban chấp hành có thể thông qua điện thoại, fax hoặc emails.

– Ban chấp hành hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết các vấn đề với trên 50% số người tham gia tán thành thì được coi là thông qua.

– Ban chấp hành  thực hiện chế độ định kỳ 6 tháng gửi báo cáo công tác, dự kiến công tác sắp tới của CLB cho Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

– Ban chấp hành có thể bầu bổ sung thành viên và thay thế hoặc thêm các vị trí trong Ban chấp hành khi có nhu cầu.

– Nếu thành viên Ban chấp hành không tham dự 3 kỳ họp liên tiếp mà không có lý do, thì Ban chấp hành sẽ xem xét việc thay thế thành viên mới để đảm bảo hoạt động của CLB.

Điều 8: Đại hội của CLB

– Đại hội CLB được tổ chức 3 năm một lần, ngày tháng cụ thể do Ban chấp hành quyết định và thông báo cho các hội viên ít nhất 15 ngày trước Đại hội.

– Chủ tịch CLB chủ trì Đại hội, nếu Chủ tịch vắng mặt thì một trong các Phó chủ tịch do Chủ tịch chỉ định chủ trì.

*  Nội dung Đại hội gồm:

– Báo cáo tổng kết hoạt động

– Báo cáo tài chính công khai

– Báo cáo công tác kiểm tra

– Phương hướng công tác của nhiệm kỳ tới

– Phát biểu của cấp trên và khách mời

– Bầu Ban chấp hành mới

– Sửa đổi Điều lệ (nếu có)

– Những vấn đề khác.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu Ban chấp hành hoặc có trên 20% hội viên yêu cầu bằng văn bản về việc tiến hành Đại hội trước nhiệm kỳ, thì Ban chấp hành phải tiến hành Đại hội bất thường.

Điều 9: Bản Điều lệ sửa đổi này đã được trình bày tại Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2013 ngày06/11/2010 và được Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản chuẩn y tại quyết định riêng.

Chỉ có Hội nghị toàn thể CLB mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung nội dung của bản Điều lệ này.

 

Ngày 06 tháng 11 năm 2010     

Thay mặt Ban chấp hành      

CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

               (đã ký)

              Chủ tịch                   

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình

ĐIỀU LỆ
Đánh giá bài viết

Check Also

CHÚC MỪNG CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN NHẬT BẢN BƯỚC VÀO THỜI KỲ LỆNH HÒA

Trong những ngày đầu Tháng Năm, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản hân hoan …